Modlitwa
za Rzecz Pospolitą naszą
i za Króla
(Молитва
за Речь Посполиту нашу
и за Короля)


Słowa: Andrzej Trzecieski, przekład Jakub z Lublina

Racz, Panie Chryste, z miłosierdzia Twego
Być sprawcą Polski i Księstwa Litewskiego,
Króla Augusta z jego poddanymi
Chowaj w łasce Twej miłościwie z nimi.

Aby szczęśliwie ta Rzecz Pospolita
Kwitnęła zawżdy wszem dobrem obfita,
Byśmy w pokoju tu z Twej łaski trwali,
Wolę Twą świętą prawdziwie poznali.

Raczże przedłużyć, Panie, żywot jego
Aby doczekał potomstwa godnego,
А iżby zawżdy tu mógł życ w pokoju,
А był fortunny ustawicznie w boju.

К'temu skończenie tego tu żywota
Racz dać szczęśliwie bez wszego kłopota,
А potym, z Tobą, nasz miły Panie,
Na wieki wieczne w niebie przebywanie.

1559

Tekstem tej pieśni jest łaciński wiersz Andrzeja Trzecieskiego Oratio pro Re Publica et Rege w przekładzie polskim Jakuba z Lublina (Lubelczyka). Kompozytor nie jest znany.

Pieśń Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla ukazała się po raz pierwszy w 1559 roku w zbiorze Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe, których chrześcjiani (tak w kościele jako doma) używać mają (kancjonał Jana Seklucjana wydany w Królewcu). Ponieważ ta modlitwa hymniczna (śpiewana m.in. podczas nabożeństw protestanckich) utożsamiała króla z państwem i narodem, przez niektórych historyków (np. Stanisław Łempicki, Janusz Tazbir) oraz muzykologów (np. Józef W. Reiss) - nazwana została "pierwszym naszym hymnem państwowym". Inni zaś (np. Wojciech J. Podgórski) uznali to określenie za przesadne ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania tej pieśni.

***

Jakub z LUBLINA, Jakub Lubelczyk (? - ро 1564), poeta i tłumacz, przyjaciel i współpracownik Mikołaja Reja. Przełożył m.in. Psałterz Davida (1558), Księgę Hioba (1559) i był współtłumaczem tzw. Biblii brzeskiej (1563), а także autorem tekstów pieśni reformacyjnych. Dokonał m.in. przekładu wiersza Oratio pro Re Publica et Rege Andrzeja Trzecieskiego, który to tekst był śpiewany jako pieśń Modlitwa za Rzecz Pospolistą naszą i za Króla (wyd. 1559).

Andrzej TRZECIESKI, Trzycieski, Tricesius (ok. 1525 - 1584), poeta, tłumacz, działacz reformacyjny. Pisał pieśni religijne, modlitwy i wiersze ulotne. Do jego wierszy tworzyli muzykę Wacław z Szamotuł i Cyprian Bazylik. Dokonał też przekładu psalmów. Najbardziej znaną pieśnią napisaną do jego tekstu Oratio pro Re Publica et Rege (1559) - w przekładzie polskim Jakuba Lubelczyka - jest Modlitwa zа Rzecz Pospolitą naszą i za Króla. Ponieważ utwór ten utożsamiał króla z państwem i narodem, przez niektórych historyków określany jest mianem pierwszego polskiego hymnu państwowego.

Wacław Panek. Hymny polskie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.