Przybyli ułani pod okienko
(Прибыли уланы под окошко)


Feliks Gwiżdż

Przybyli ułani pod okienko,
Pukają, wołają: - Puść, panienko!

- О Jezu, а cóż to za wojacy!
- Otwieraj, nie bój się, my czwartacy.

- Przyszliśmy tu poić nasze konie,
Za nami piechoty pełne błonie.

- O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
- Warszawę odwiedzić byśmy radzi.

- Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno
Zobaczyć to nasze stare Wilno.

Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe, zebrał Ad(am) Z(agórski), Piotrków 1915, s. 66—56

mel. - Bogusław, piosenki leguna tułacza, Warszawa, Kraków, br, (1919), s. 177, nr 133

por.: Władysław Jeziorski, Nowy śpiewnik polski 1914-1917. Zebra... Kraków 1917, s. 83 (pt. Piosenka czwartego szwadronu); (Adam) Zagórski, Żołnierskie piosenki obozowe (Zbiorek najnowszy), Piotrków 1916, s. 10; Karol Poraj-Koźmiński, Poezja Legionów, Warszawa 1936, s. 123

Jedna z najbardziej popularnych piosenek z okresu I wojny światowej. Autorem jej jest prawdopodobnie legionista 4 рр Feliks Gwiżdż. Karol Poraj-Koźmiński zanotowal: "Nadmienić trzeba, że Feliks Gwiżdż jest autorem szereju piosenek żołnierskich, а przede wszystkim jednej z najpopularniejszych "Przybyli ułani pod okienko". Autor napisał 6 zwrotek, resztę — tak, jak to powinno bуć - dorobili sobie sami żołnerze".

Z grudnia 1916 r. pochodzi wersja napisana przez Boguslawa Szula (pt. "Dumna panienka", s. 128), przeciwstawiająca ułanów trzeciemu pułkowi piechoty, w którym służył autor:

Przybyli ułani pod okienko,
Stukają, pukają, puść panienko!

Zaspana stanęła panna w oknie,
— А cóż tam za licho na deszczu moknie?

Otwieraj, nie bój się, piękna pani!
То my, bohaterzy, my ułani.

Panienka ofuknie zadąsana,
— Możecie tam moknąć aż do rana!

I storę zasuwa dumna sztuka,
Nie wyszła godzina, znów ktoś puka.

— O Jezu, а ktoż tam? — to pułk trzeci!
Panienka otwierać zaraz leci.

W zbiorku Zygmunta Kurczyńskiego "Relutońskie piosenki obozowe" (Lwów 1919, s. 27—28) zamieszczona jest jeszcze inna wersja, kończąca się następująco:

A z Wilna już droga jest gotowa,
Do serca, do Rusi, do Kijowa.

Z Kijowa pojedziem do Berlina,
Powiesić Wilusia sukinsyna.

Z Berlina pojedziem do Hamburga,
Powiesić, powiesić Hindenburga.

Z Hamburga pojedziem do Drezdena,
Powiesić, powiesić Mackensena.

Z Drezdena pojedziem do Tyrola,
Powiesić, powiesić psa Karola.

Z Tyrola pojedziem do Poznania,
Wypędzim, wypędzim Niemca drania.

Z Poznania pojedziem do Krakowa,
Ву ujrzeć, czy Polska już gotowa.

Feliks Gwiżdż (1885—1952) — ur. w Odrowążu koło Nowego Targu; poeta, pisarz, działacz niepodległościowy na Podhalu, Spiszu i Orawie; w latach 1912—1913 redaktor "Gazety Podhalańskiej", komendant Drużyn Podhalańskich, legionista 4 рр III Brygady Leg. Pol.; od 1918 r. w WP (kpt.); przywódca "Związju Podhalan" (do 1939 г.), w latach 1927—1937 redaktor czasopisma "Gospodarz Polski", natomiast w latach 1936—1938 miesięcznika "Ziemia Podhalańska", poseł na Sejm z okręgu Wadowice-Nowy Targ (ВВWR) w latach 1928—1935, następnie senator RP; żołnierz АК w Warszawie, uczestnik Powstania Warszawskiego; dwukrotnie aresztowany: 1945 i 1951; zmarł w więzieniu w Warszawie; ogłosił m.in. tomik poezji z czasów legionowych "Kośba" (1921).


A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918. Antologia. Opracował Adam Roliński, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1989 - nr 181


Одна из наиболее популярных песенок времен Первой мировой войны. Вероятный автор – легионер четвертого пехотного полка Феликс Гвиждж. Кароль Порай-Кожминьский написал: "Следует упомянуть, что Феликс Гвиждж – автор ряда солдатских песенок, и прежде всего одной из самых популярных "Прибыли уланы под окошко". Автор написал 6 куплетов, остальные – так, как это бывает – дописали сами солдаты".

Феликс Гвиждж (1885—1952) – родился в Одровонжу возле Новы Тарга; поэт, писатель, деятель движения за независимость в Подхале, Спише и Ораве; в 1912-1913 редактор "Газеты Подхаляньскей", комендант Дружин Подхаляньских, легионер 4 полка пехоты III Бригады Легионов Польских; с 1918 в Войске Польском (капитан); предводитель "Союза Подхалян" (до 1939), в 1927-1937 редактор журнала "Господаж Польски", одновременно в 1936-1938 - ежемесячника "Жемя Подхаляньска", депутат Сейма от округа Валовице – Новы Тарг в 1928-1935, затем сенатор; солдат АК в Варшаве, участник Варшавского восстания; дважды был арестовыван: в 1945 и 1951; умер в заключении в Варшаве; выпустил в числе прочего томик поэзии времен Легионов "Косьба" (1921).

Фонограмма в юмористическом исполнении - http://www.youtube.com/watch?v=WfUtSiyU2Tc (E. Kamiński z pawim chórkiem, Warszawa, Pałac na wodzie w Łazienkach, 07.07.07 - Е. Каминьский с хором павлинов, Варшава, Дворец на воде в Лазенках, 7 июля 2007).


Подстрочный перевод:

Прибыли уланы под окошко

Прибыли уланы под окошко,
Стучат, зовут: - Пусти, паненка!

- О Иисусе, а что же это за вояки?
- Открывай, не бойся, четвертый полк.

Пришли мы напоить наших коней,
За нами пехоты полные луга.

- О Иисусе, и куда Бог несет?
- Варшаву навестить были бы рады.

А когда посмотрим Варшаву, уже нам срочно
Увидеть надо то наше старое Вильно.


Вариант продолжения (из сборника Зыгмунта Курчиньского "Релютонские лагерные песенки", Львов, 1919):

А из Вильны уже дорога готова
До сердца Руси, до Киева.*

Из Киева поедем до Берлина
Повесить Вилюся [Вильгельм II], сукина сына.

Из Берлина поедем до Гамбурга
Повестить, повесить Гинденбурга.

Из Гамбурга поедем до Дрездена
Повесить, повесить Макензена [фельдмаршал Август фон Макензен].

Из Дрездена поедем до Тироля
Повесить, повесить пса Кароля [Карл I, император Австро-Венгрии].

Из Тироля поедем до Познани,
Выгоним, выгоним мерзавца немца.

Из Познани поедем до Кракова,
Чтобы увидеть, что Польша уже готова.

* "Русь" здесь - одна из трех основных исторических областей Речи Посполитой (Корона, Литва, Русь). Включала Украину (кроме Галиции) и сопредельные области Белоруссии.


Версия Третьего пехотного полка (Богуслав Шуль, декабрь 1916):

Прибыли уланы под окошко,
Стучат, колотят: пусти, паненка!

В окне появилась заспанная панна:
- А что там за нелегкая на дожде мокнет?

- Открывай, не бойся, прекрасная пани!
Это мы, герои, мы, уланы!

Паненка прикрикнула, недовольная:
- Можете там мокнуть хоть до утра!

И занавески задвигает, гордая собой.
Не прошло часа, снова кто-то стучит.

- О Иисусе, и кто ж там? – Это Третий полк!
Паненка открывать сразу летит.

Переводы Павла Шехтмана, 2.9.2008WARIANTY (2)

1. Przybyli ułani pod okienko

Przybyli ułani pod okienko
przybyli ułani pod okienko

Stukają, pukają, puść panienko (bis)

О Jezu, а cóż to za wojacy
о Jezu, а cóż to za wojacy?

Otwieraj, nie bój się, my czwartacy (bis)

Przyszliśmy napoić nasze konie
przyszliśmy napoić nasze konie

Za nami piechoty pełne błonie (bis)

О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988


2. Przybyli ułani pod okienko

Przybyli ułani pod okienko
Przybyli ułani pod okienko
Stukają, pukają - puść panienko
Stukają, pukają - puść panienko

O Jezu, a cóż to za wojacy
O Jezu, a cóż to za wojacy
Otwieraj, nie bój się - my Polacy
Otwieraj, nie bój się - my Polacy

Przyszliśmy napoić nasze konie
Przyszliśmy napoić nasze konie
Za nami piechoty całe błonie
Za nami piechoty całe błonie

A gdzież to, a gdzież to Bóg prowadzi
A gdzież to, a gdzież to Bóg prowadzi
Warszawę odwiedzić myśmy radzi
Warszawę odwiedzić myśmy radzi

A z tamtąd już będzie bardzo pilno
A z tamtąd już będzie bardzo pilno
Odwiedzić prastare polskie Wilno
Odwiedzić prastare polskie Wilno

A z Wilna pójdziemy do Berlina
A z Wilna pójdziemy do Berlina
Udusić Hitlera psiegosyna
Udusić Hitlera psiegosyna

http://smbit11.republika.pl/music/przybyli.htm


Версия времен Второй Мировой войны. Последний куплет:

А из Вильны пойдем до Берлина
Придушить Гитлера, песьего сына.