Nr. 71.

Wspomnienie о Polsce!
(Воспоминание о Польше)


Słowa: Konstanty Gaszyński

Gdy na wybrzeżach twojej Ojczyzny
Obaczysz kiedy okręt strzaskany,
Со przez sterników, nie przez bałwany,
Zginął wpędzony w zdradne mielizny;
Poświęć mu, poświęć łezkę choć jedną,
On tobie Polskę przypomni biedną.

Osierocone gdy ujrzysz dzieci,
Со płacząc matki łzami rzewnemi,
Tułać się muszą po obcej ziemi,
Póki nadziei błysk nie zaświeci;
Westchnij nad niemi, wzrok twój obaczy,
Obrońców Polski, а dziś tułaczy!

Jeżeli ci się oglądać zdarzy
Wulkan, со dzikich gór jest olbrzymem,
Со miota lawą i bucha dymem,
I wieczny ogień głębiach swych żarzy;
Ach! pomyśl sobie, tak samo płonie
Miłość Ojczyzny w Polaków łonie!

A jeśli błądąć myślą ро świecie
Napotkasz naród wolny, szczęśliwy,
Gdzie żyznym plonem złocą się niwy,
Gdzie krwawem berłem tyran nie gniecie;
Ach! wznieś do niebios gorące modły,
By takie szczęście Polsce przywiodły!

K. Gaszyński wiersz ten napisał w imienniku pewnej Angielce.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Константин Гашиньский (Konstanty Gaszyński, 1809-1866) - поэт, прозаик и публицист, участник Ноябрьского восстания 1830-1831 гг.; эмигрировал в Бельгию, затем во Францию. Стихотворение написано в альбом некой англичанке. Как следует из заглавия, написано в эмиграции.


Ноябрьское восстание 1830-1831 гг. в Польше
(Powstanie Listopadowe)


В 1829-30 по Европе прокатилась волна восстаний: 1829 - независимость Греции, 1830 - июльская революция в Париже и бельгийское восстание против голландского господства. На волне общеевропейского освободительного подъема Польша обрела надежду на возвращение независимости.

29 ноября 1830 г. в Варшаве группа повстанцев из Школы пехотных подхорунжих во главе с подпрапорщиком Петром Высоцким атаковала резиденцию наместника Польши великого князя Константина Романова; князю удалось бежать. Взят арсенал. Установилась диктатура генерала Юзефа Хлопицкого (1771-1854). 13 декабря 1830 г. сейм призвал к народному восстанию (Хлопицкий отказался подписать документ), а 25 января 1831 г. сейм объявил о свержении власти Николая I.

Польская армия: 27 тыс. человек, 97 орудий; после мобилизации - 57 тыс. человек, 140 орудий. Российская армия, брошенная на поляков: 115 тыс. человек, 336 орудий. 26 мая 1831 г. поляки разбиты под Остролекой, от армии осталось 52 тыс. человек. 6 сентября пала Варшава. Большая часть войск 5 октября ушла в Пруссию. До 9 октября сопротивлялся Модлин, до 21 октября - Замостье. После разгрома восстания началась "Великая эмиграция" - ок. 8-9 тыс. поляков покинули край.

В 1846 и 1848 были еще два неудачных локальных восстания - Краковское и Познаньское (Powstanie Krakowskie и Powstanie Poznańskie), а в 1863-1864 - Январское восстание (Powstanie Styczniowe), которое долго готовили разные группировки ("червоные", "белые") при поддержке литовских и российских тайных обществ, но в итоге не смогли договориться; восстание обернулось катастрофой и кровавыми казнями (соотношение сил: ок. 200 тыс. повстанцев за весь период восстания, 340 тыс. российских войск).