Во имя жизни. 1945. (G. V. Shurshin, 1965)

1945
ВО ИМЯ ЖИЗНИ


Плакат, G. V. Shurshin, 1965