Kompania 1114
(Рота 1114)


Słowa: Janusz Warnecki "Madzik"
Na melodię "Serce w plecaku" (Michał Zieliński, 1933)

Róg Królewskiej - Marszałkowskiej,
Drugi pluton trzyma straże.
Chłopcy jurne, chłopcy młode,
Czynim, co nam "Robert" każe.

Kompanija po "Andrzeju",
A "Roberta" drugi pluton,
W sercach radość i nadzieja
Grają nam żołnierską nutą.

Róg Królewskiej pod Ogrodem,
Drugi pluton trzyma wartę,
Chłopcy dzielne, chłopcy młode,
Nieulękłe i zażarte.

Co nam kule, co "Tygrysy"!
W dzień wypady, w noc po zrzutki,
Kluch i grochu zjesz pół misy,
A zapomnisz wszelkie smutki.

"Andrzejowa" to kompania
Numer tysiąc sto czternasty
Od początku trwa Powstania
Blisko Giełdy, blisko Pasty.

Dym i ogień nad redutą
Pióropuszem w górę wzlata,
Odpiera "Roberta" pluton
Krwawo każdy szkopski atak.


Piosenka powstała w 1. kompanii "Andrzej" [1114 to numer konspiracyjny] zgrupowania "Bartkiewicz". Dowódcą kompanii był por. "Andrzej Prawdzic" [Kazimierz Czyż], a sierż. pchor. "Robert" [Kazimierz Wallman] dowodził jej II plutonem do 4.IX.1944 - tego dnia poległ...

1.VIII.1944 kompania skoncentrowała się na pl. Dąbrowskiego 2/4 z zadaniem zdobycia Poczty Głównej na pl. Napoleona. Po zdobyciu gmachu poczty od 3.VIII.1944 zajęła obronę ul. Królewskiej od nr 27 do 35, którą utrzymała do kapitulacji, pomimo licznych szturmów z użyciem sprzętu pancernego i lotnictwa. Brała również w ataku na PAST-ę przy ul. Zielnej.

Pieśni Powstania Warszawskiego


Песня Варшавского восстания 1944 г. Сложена в 1-й роте "Анджей" (1114 - ее конспиративный номер) группировки "Барткевич". Командиром роты был поручик "Анджей Правдзиц" (Казимеж Чиж), а сержант-подхорунжий "Роберт" (Казимеж Вальман) командовал ее 2-м взводом до 4 сентября 1944 - в этот день погиб...

В час "W" (час начала восстания) 1 августа 1944 рота сконцентрировалась на площади Домбровского 2/4 с задачей взятия Главного почтамта на ул. Наполеона. После захвата здания Почтамта с 3 августа 1944 заняла оборону ул. Крулевской, дома №№ 25-35, которую удерживала до капитуляции, несмотря на многочисленные штурмы с танками и авиацией. Также участвовала в атаке на здание Польского акционерного телеграфного общества (ПАСТ) на ул. Зельной.Powstańcy z baonu "Kiliński" na barykadzie na ul. Zielnej obserwują płonący gmach PAST-y przy ul. Zielnej 37/39. Autor: Eugeniusz Lokajski, 20.8.1944 (z Wikipedii).
Повстанцы из батальона "Килиньский" на баррикаде на ул. Зельной наблюдают горящее здание ПАСТ-ы по ул. Зельной 37/39. Снимок Евгения Локайского, 20.8.1944.Подстрочный перевод:

Марш роты 1114

Угол Крулевской и Маршалковской,
Второй взвод держит оборону.
Ребята горячие, ребята молодые,
Делаем, что нам «Роберт» прикажет.

Рота - под "Анджеем",
А второй взвод - "Роберта",
В сердцах радость и надежда
Играют нам солдатской мелодией.

Угол Крулевской возле Сада,
Второй взвод несет караул,
Ребята храбрые, ребята молодые,
Бесстрашные и яростные.

Что нам пули, что "Тигры"!
Днем - вылазки, ночью в складчину
Клецек и гороха съешь полмиски
И забудешь все печали.

Это "Анджеева" рота,
Номер тысяча сто четырнадцать,
Сражается с самого начала восстания
Возле Биржы, возле ПАСТ-ы.

Дым и огонь над укреплением
Плюмажем вверх взлетают,
Дает отпор взвод "Роберта"
Кровавый каждой шкопской атаке.

Перевод Павла Шехтмана, 22.8.2008