Marsz Kaszubski
(Марш кашубский)


Muzyka: Feliks Nowowiejski
Słowa: Hieronim Derdowski (csb.: Hieronim Derdowsczi lub Jarosz Derdowsczi)

Tam gdze Wisła òd Krakòwa
W pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.

Ref.
Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Më z Niemcami wieczi całé
Krwawe wiedlë wòjnë.
Wòlné piesni wiedno brzmiałë
Bez gòrë i chòjnë.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Przëszed Krzëżôk w twôrdi blasze,
Pôlëł wsë i miasta,
Za to jegò cepë naszé
Grzmòcełë lat dwasta.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Nôs zawòłôł do swéj rotë
Pòlsczi król Jadżéłło,
Téj w niemiecczëch karkach gnôtë
Trzeszczałë jaż miło.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Gdze król Kazmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniôtłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Czéj rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,
Mr żesmë jich kapuzama
Z Pùcka wenëkalë.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Krzëżã swiãtym przëżegnónë
Sec, séczéra, kòsa,
Z tëm Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Nasz Stanisłôw Kòstka swiãty,
Co sã ù nas rodzëł,
Nié dopùscy, bë zawzãty
Wróg nam dłùgò szkòdzëł.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Płaczą matczi nad sënama
Płączą dzys dzewice,
Hola, jész je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.

Ref. Nigdë do zgùbë...

Popularna kaszubska pieśń patriotyczna. Autorem pieśni jest Hieronim Derdowski, który umieścił ją w swoim poemacie "Ò panu Czorlińsczim co do Pucka pò secë jachôł" (Toruń, 1880). Tekst do melodii zbliżonej do Mazurka Dąbrowskiego zaadaptował w 1921 Feliks Nowowiejski. Przez długi okres czasu Marsz Kaszubski był uznawany przez Kaszubów za nieoficjalny hymn. Obecnie Marsz uważany jest za kontrowersyjny (m.in. z powodu silnego odwołania do Polski i katolicyzmu) i coraz powszechniej wypierany jest przez pieśń "Zemia rodnô".

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsz_Kaszubski


Популярная кашубская патриотическая песнь. Автор - Иероним Дердовский, который поместил ее в своей поэме "Ò panu Czorlińsczim co do Pucka pò secë jachôł" (вышла в Торуни в 1880). В 1921 году Феликс Нововейский адаптировал текст к мелодии, близкой к "Мазурке Домбровского". Долгое время "Марш кашубский" был у кашубов неофициальным гимном. Теперь он считается спорным (в том числе из-за сильной ориентации на Польшу и католицизм) и все больше вытесняется песней "Zemia rodnô".


Иероним Дердовский (9 марта 1852, терр. совр. Поморского воеводства Польши - 13 августа 1902, США) - известный кашубский поэт, юморист, журналист, издатель эмигрантской прессы в США.Герб Кашубии


В польской орфографии:

Nr. 10 g.

Marsz kaszubski

Tam, gdze Wisła оd Krakowa
W polscie morse рłynie,
Polsko wiara, polsko mowa
Nigde nie zadzinie.

Nigde do zgube
Nie przyńdą Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem;
My trzymame z Bodziem.

Me z Mniemcami wiecie całe
Krwawe wiedle wojne,
Wolne piesnie w jedno brzmiałe
Bezgore i chojne.

Nigde do zgube i t. d.

Przeszed Krzyżok w twardy blasze,
Poleł wse i miasta,
Za to cepe nasze
Grzmocełe lot dwa sta.

Nigde do zgube i t. d.

Nos zawołał dо swy rote
Polsci krol Jadziełło,
Jeł w mniemniecciech karkach gnote
Trzeszczałe, jaż mniło.

Nigde do zgube i t. d.

Gdze król Kazmnierz gnoł Krzyżoka?
Gnoł go pod Chonice!
Ве go zgnietłe, jak robaki,
Kaszubście kłonice.

Nigde do zgube i t. d.

Ciej roz naju okrętami
Szwede najechale,
Ме żesme jech kapuzami
Z Pucka wynekale.

Nigde do zgube i t. d.

Krzyżem świętym przeżegnanie,
Sec, seciera, kosa,
Z tym Kaszuba w piekle stanie,
Dyabłu utrze nosa.

Nigde do zgube i t. d.

Nasz Stanisłow Kostka święty,
Co sę u nos rodzeł,
Ne dopuscy, be zawzęty
Wrog nam długo szkodzeł.

Nigde do zgube i t. d.

Płaczą matcie nad senami,
Płaczą dzys dzewice,
Hola! Jesz je Bóg nad nami
Doł cepe, kłonice.

Nigde do zgube i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.