Na wojenkę poszli chłopcy
(На войну пошли хлопцы)


Słowa: Kazimierz Weloński "Korwin"
Na nutę: "Serce w plecaku" (Michał Zieliński, 1933)

Na wojenkę poszli chłopcy,
Same co największe zuchy.
Choć żołnierski fach im obcy,
Wrogów gniotą tak jak muchy.
W bój ochoczo idą razem,
Choć tysiące kul wciąż śmiga,
Gromkim wiedzie ich rozkazem
Kompanijny wódz "Szeliga".

Wojsko dzielnie maszeruje,
Wrogów zmiata, wrogów sprząta.
Nikt ich nigdy nie luzuje,
To kompania jest dziewiąta.
Jasne oczy, śmiałe twarze,
W ręku granat, plastik, lonty,
Zmiata wróg, gdzie się pokaże
Kompania numer dziewiąty.

Huk dział głuszy nieustannie,
Gdy wprzód mknie Armia Krajowa,
Każdy myśli o swej pannie,
Czy wierności mu dochowa.
O to drżą bezwzględnie wszyscy,
Cwaniak, czy ostatni frajer,
Wysocy, czy bardzo niscy,
"Szumski", "Szymura" czy "Szajer".

Wojsko dzielnie maszeruje...

Palą się mury Warszawy,
Walą ciężkie granatniki,
A o nowy laur sławy
Walczą dzielne żołnierzyki.
Czas nie płynie, ale leci,
Z wroga czyszczą wszystkie kąty,
A w tym dziele wzorem świeci
Kompania numer dziewiąty.

Wojsko dzielnie maszeruje...

1944

Kazimierz Weloński "Korwin", pchor. żoliborskiego zgrupowania "Żniwiarz", napisał słowa do popularnej melodii "Serce w plecaku". Tak powstała piosenka "Na wojenkę poszli chłopcy", której bohaterami byli m.in.:

por. Mieczysław Morawski "Szeliga", d-ca 9. Kompanii Dywersji Bojowej,
ppor. Zygmunt Wysłouch "Szumski", d-ca 230. plutonu,
ppor. "Szajer" - właśc. "Schayer" Bogdan Kunert, d-ca 226. plutonu,
ppor. Gustaw Budzyński "Szymura", zastępca d-cy 9. Kompanii Dywersji Bojowej
.

Pieśni Powstania Warszawskiego


Песня Варшавского восстания 1944 г. Казимеж Велоньский "Корвин", подхорунжий жолибожской группировки "Жнивяж", написал слова на популярную мелодию песни "Сердце в ранце" (сл. и муз. Михала Желиньского, 1933; в годы Второй Мировой войны бытовал также ее русский текст). Так появилась песенка "На войну пошли хлопцы", героями которой были в том числе:

- поручик Мечислав Моравский "Шелига", командир 9-й роты боевой диверсии,
- подпоручик Зыгмунт Выслоух "Шумски", командир 230-го взвода,
- подпоручик Богдан Кунерт "Шаер", командир 226-го взвода,
- подпоручик Густав Будзыньский "Шимура", зам. командира 9-й роты боевой диверсии.

http://www.poema.art.pl/site/itm_117658.htmlПодстрочный перевод:

На войну пошли ребята

На войну пошли ребята,
Самые отчаянные храбрецы.
Хоть солдатское дело им чужое -
Врагов давят, как мух.
В бой охотно идут вместе,
Хоть тысячи пуль непрестанно носятся,
Громким приказом их ведет
Ротный командир "Шелига".

Войско храбро марширует,
Врагов сметает, врагов вычищает,
Никто их никогда не сменяет,
Это – девятая рота!
Ясные глаза, смелые лица,
В руке - граната, взрывчатка, запалы,
Выметается враг, где покажется
Рота номер девять!

Грохот орудий глушит неустанно,
Когда вперед несется Армия Крайова.
Каждый думает о своей девушке -
Сохранит ли она ему верность?
О том переживают все: неважно,
Пройдоха или последний простак,
Высокий или очень низкий,
"Шумский", "Шимура" или "Шайер".

Войско храбро марширует...

Пылают стены Варшавы,
Бьют тяжелые гранатометы,
И за новые лавры славы
Сражаются отважные солдатики.
Время не течет, а летит,
От врага очищаются все закоулки,
И в этом деле светит примером
Рота номер девять.

Войско храбро марширует...

Перевод Павла Шехтмана и a-pesni, 22.8.2008