To nie bzy
(Это не сирень)


Słowa i muzyka: Stanisław Landau

Zahuczały złowieszczo polskie działa,
Błyskawicą zabłysło pasmo gór.
Głuchym rytmem wraz z niebem ziemia drżała,
Pierwszy pocisk już rozbił wraży mur.
Poszli, poszli w żelaznej tyralierze,
Naprzód, naprzód, tam Polska w słońcu lśni.
Nie wstrzymały ich spandały, ni moździerze,
Choć na kwiaty spadły pierwsze krople krwi.

Bo to nie bzy, ni gałązki rozmarynu,
Inne kwiaty kwitną w niebo wpatrzone,
Czerwone maki pod Monte Cassino
Polską krwią bohaterów zroszone.
I choć nie bzy, ni gałązki rozmarynu
Z dawnej pieśni o tęsknocie dziewczyny,
Pozostaną w pamięci te dni,
Kiedy Polak o wolność się bił.

Gdzieś daleko w ojczyźnie ukochanej,
Biedna matuś przez łzy tęsknotę śle
I w modlitwie, wśród nocy nieprzespanej,
Swego syna raz jeszcze ujrzeć chce.
Nie płacz matuś, ja idę wciąż do ciebie,
Poprzez góry, doliny, morski szlak,
A gdybym padł przykryty obcym niebem,
Szukaj wiosną gdzie kwitnie polny mak.

Bo to nie bzy, ni gałązki rozmarynu…

18 maja 1944 roku padły ostatnie punkty niemieckiego oporu na Monte Cassino. O godzinie 9 minut 50 jednostki 12 pułku Ułanów Podolskich z 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych wkroczyły do klasztoru. Bitwa o Monte Cassino była zakończona. W tym samym dniu Feliks Konarski napisał pieśń Czerwone maki. Wkrótce potem pojawiła się inna pieśń, zatytułowana To nie bzy, sławiąca bohaterstwo polskiego żołnierza, którego „nie wstrzymały ni spandały, ni moździerze” w szaleńczym szturmie na niemieckie bunkry. Jej autorem był Stanisław Landau. Mimo opublikowania drukiem i nagrania na płyty nie odniosła takiego sukcesu jak Czerwone maki na Monte Cassino. Nie miała też wielu przedruków i po wojnie poszła w zapomnienie. Teksty przekazali mi Mieczysław Klocek, Stefan Mróz, K. Stodulski i Władysław Zarzycki, który do tekstu dołączył następującą notatkę: „Były uczestnik walk o Monte Cassino, Henryk Lech powiedział mi, że kartkę ze słowami tej pieśni znaleźli koledzy – żołnierze w kieszeni jednego z poległych podchorążych. Nazwiska nie ustalono, mówiono jednak, że to on był autorem”.

Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie : antologia pieśni z lat 1939–1945, Wydawnictwo Łódzkie, 1975, s. 730, 731, 775.


Подстрочный перевод:

Это не сирень

Загремели зловеще польские орудия,
Молнией сверкнула гряда гор.
Глухим ритмом вместе с небом земля дрожала,
Первый снаряд уже разбил вражескую стену.
Пошли, пошли железной цепью,
Вперед, вперед - там Польша на солнце сверкает.
Не сдержали их ни "шпандау", ни минометы,
Хоть на цветы упали первые капли крови.

Ведь это не сирень, не ветви розмарина,
Другие цветы цветут, в небо глядя,
Красные маки под Монте-Кассино,
Польской кровью героев орошенные.
И хоть не сирень, не ветви розмарина
Из старой песни о грусти девушки,
Останутся в памяти эти дни,
Когда поляк за свободу бился.

Где-то далеко в отчизне любимой
Бедная матушка сквозь слезы грусть шлет
И в молитве среди бессонной ночи
Своего сына еще раз увидеть хочет.
Не плачь, матушка, я все время иду к тебе
Через горы, долины, морской путь,
А если паду, прикрытый чужим небом -
Ищи весной, где цветет полевой мак.

Ведь это не сирень, не ветви розмарина...

18 мая 1944 года пали последние очаги немецкой обороны на Монте-Кассино. В 9 часов 50 минут подразделения 12 полка Уланов Подольских из 2 Корпуса Польских Вооруженных Сил вошли в монастырь. Битва за Монте-Кассино была закончена. В этот самый день Феликс Конарский написал песню «Красные маки». Вскоре после этого появилась другая песня, озаглавленная «Это не сирень», прославляющая героизм польского солдата, которого «не сдержали ни "шпандау", ни минометы» в отчаянной атаке на немецкие бункеры. Ее автором был Станислав Ландау. Несмотря на публикацию и записи на пластинки, она не получила такого успеха, как «Красные маки на Монте-Кассино». Не имела также много перепечаток и после войны забылась. Тексты передали мне Мечислав Клоцек, Стефан Мруз, К. Стодульский и Владислав Зажицкий, который к тексту приложил следующее примечание: «Бывший участник боев за Монте-Кассино Хенрык Лех сказал мне, что лист со словами этой песни нашли товарищи-солдаты у кармане одного из павших подхорунжих. Фамилии не установлено, но говорили, что это он был автором».

Перевод a-pesni, 3.12.2008


"Spandał" - польское произношение слова "Spandau" - названия, данного британцами германскому пулемету MG42 (Maschinengewehr 42), который производился на фабриках берлинского района Шпандау. На русский, наверное, здесь логично перевести польское "spandał" как "шпандау".В другом варианте песни слово заменили на "granaty" (гранаты). "И хоть не сирень, не ветви розмарина / Из старой песни о грусти девушки..." - имеется в виду популярная солдатская песня "О mój rozmarynie" о прощании девушки с парнем, уходящим на войну. Сирень - тоже один из романтичных цветков в польской военной поэзии, см., например, песню антифашистского подполья "Wymarsz Uderzenia" (1942). Но самый популярный цветок в сюжете "девушка и уходящий солдат" все-таки роза - "Rozkwitają pąki białych róż" и т.д.


WARIANT

To nie bzy


Zahuczały złowieszczo polskie działa,
Błyskawice rozdarły szczyty gór,
I wraz z nimi Włoska ziemia drżała,
Gdy wyruszał nasz Polski oddział w bój.

Poszli naprzód w żelaznej tyralierze,
Naprzód, naprzód, tam Polska w słońcu lśni,
Nie pomogły granaty ni moździerze,
Gdy na piasek spadły pierwsze krople krwi.

To nie bzy, ni gałązki rozmarynu,
Obce kwiaty rosną w niebo wpatrzone,
Amarantem na Monte Cassino,
Polską krwią bohaterów zroszone.
Amarantem na Monte Cassino,
Polską krwią bohaterów zroszone.

Gdzieś daleko, w ojczyźnie ukochanej,
Droga matka tęsknotę z dala śle,
I w modlitwie po nocy nieprzespanej,
Swego syna raz jeszcze ujrzeć chce.

Droga matko, ja idę wciąż do ciebie,
Przez Syberię, pustynię, górski szlak,
Może zginę okryty obcym niebem,
Zwróć swe oczy gdzie polny kwitnie mak.

To nie bzy, ni gałązki rozmarynu,
Obce kwiaty rosną w niebo wpatrzone.
Amarantem na Monte Cassino,
Polską krwią bohaterów zroszone.
Amarantem na Monte Cassino,
Polską krwią bohaterów zroszone.

Czerwone maki na Monte Cassino,
Polską krwią bohaterów zroszone.
Czerwone maki na Monte Cassino,
Polską krwią bohaterów zroszone.

Z fonogramu Kapely Czerniakowskiej - http://www.youtube.com/watch?v=Zf6pkMc6i2g


Подстрочный перевод:

Это не сирень

Загремели зловеще польские орудия,
Молнии разорвали вершины гор,
И вместе с ними итальянская земля дрожала,
Когда бросался наш польский отряд на бой.

Пошли вперед в железной цепи,
Вперед, вперед - там Польша на солнце сверкает.
Не помогли ни гранаты, ни бомбы,
Когда на песок пали первые капли крови.

Это не сирень, не ветви розмарина,
Чужие цветы растут, в небо глядя,
Темно-красным на Монте-Кассино,
Польской кровью героев орошенные.
Темно-красным на Монте-Кассино,
Польской кровью героев орошенные.

Где-то далеко в отчизне любимой
Дорогая мама грусть издалека шлет
И в молитве после бессонной ночи
Своего сына еще раз увидеть хочет.

Дорогая мама, я иду все время к тебе
Через Сибирь, пустыню, горную дорогу,
Может сгину, укрытый чужим небом,
Обрати свои очи туда, где цветет полевой мак.

Это не сирень, не ветви розмарина,
Чужие цветы растут, в небо глядя,
Темно-красным на Монте-Кассино,
Польской кровью героев орошенные.
Темно-красным на Монте-Кассино,
Польской кровью героев орошенные.

Красные маки на Монте-Кассино,
Польской кровью героев орошенные.
Красные маки на Монте-Кассино,
Польской кровью героев орошенные.

Перевод a-pesni, 3.12.2008